websikehealthcheck

Adatkezelési tájékoztató

E tájékoztató célja, hogy a Leendő Ügyfél a személyes adataik megadása előtt megfelelő információt kaphasson arról, hogy a Dr. Marosvári Ügyvédi Iroda (továbbiakban: „Adatkezelő”) milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli személyes adatait.

 • Adatkezelő: Dr. Marosvári Ügyvédi Iroda
 • Székhely: 2600 Vác, Fürj utca 16. II. em. 4.
 • Adószám: 19305671-1-13
 • KASZ: 36081250
 • Telefon: +36 (30) 382-778
 • Email-cím: marosvari@adojogiugyek.hu 

Az Adatkezelő részére ügyvédi tevékenység folytatására megbízást adó Ügyfeleire vonatkozóan személyes adatokat kezel.

Az Ügyfelek személyes adatainak kezelése:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete („GDPR„);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.„);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.„);
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.„);
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.„).

rendelkezéseinek megfelelően történik.

Az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó adatkezelés célja az ügyvédi megbízás teljesítése. Az adatkezelés jogalapja az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk /1/ b) pontja alapján. A kapcsolattartási adatokat az Ügyvédi Iroda az ügyfél hozzájárulása alapján kezeli. (GDPR 6. cikk /1/ a) pontja) Bizonyos esetekben (pl. adózási kötelezettségek teljesítése, pénzmosási szabályok betartása) az adatkezelés jogalapja, hogy ezáltal az Adatkezelő az őt terhelő jogi kötelezettségeknek tudjon eleget tenni. (GDPR 6. cikk /1/ c) pontja) Jogos érdek (GDPR 6. cikk /1/ f) pontja) jogcímén kezeli az Adatkezelő a megbízás teljesítéséhez szükséges, harmadik személyek – például tanúk, szakértők – adatait.

Az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség alkalmazottjával szemben, valamint a megbízás teljesítése során más helyettes ügyvédet is igénybe vehet, így az adatok átadhatók a helyettes ügyvéd részére. Továbbá fontos kiemelni, hogy a személyes adatok átadhatók az ügyvédi megbízás teljesítésében közreműködő, illetve a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb személyek részére, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét az ügyfél jóváhagyta.

Továbbá az adatok adatfeldolgozás céljára átadásra kerülnek az Ügyvédi Iroda archiválási, illetve számviteli szolgáltatója részére. A személyes adatok a megbízás és az adatkezelés célja szerint továbbíthatók az eljáró hatóságoknak, bíróságoknak, ellenérdekű feleknek, harmadik személyeknek. Az ügyekről vezetett nyilvántartásba az ügyvédi kamarai hatósági ellenőrzés során az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése céljából, az ahhoz szükséges mértékben a kamarai hatósági ellenőrzést folytató személy vagy szerv, az ügyfelek jogainak védelme érdekében, az e törvényből fakadó feladatai ellátásához szükséges mértékben a helyettes ügyvéd és a kijelölt irodagondnok betekinthet, illetve abból adatot igényelhet.

Személyes adataik kezeléséről az ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Az ügyfél ugyancsak jogosult adatainak helyesbítését kérni. A jogszabályokban meghatározott körben és feltételek mellett jogosult az ügyfél az adatainak törlését vagy felhasználásának korlátozását is kérni.

Az Adatkezelő a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kezeli.

Ezen túlmenően a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat (név, lakcím, adószám) a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése szerinti időtartamig, azaz nyolc (8) évig megőrzésre kerülnek.

Tájékoztatjuk, hogy ezen az internetes honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, a honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy tevékenységünkről általános jellegű információval szolgáljunk. Jelen oldal a Magyar Ügyvédi Kamara alapszabályának és szabályzatainak, állásfoglalásainak figyelembevételével készült.